Rozbudowa domu na zgłoszenie

Uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wśród wielu eksperymentalnych nowinek – wprowadza pomysł, aby „przydomowe ganki” można było budować bez pozwolenia na budowę, tylko po zgłoszeniu właściwemu organowi, a więc w trybie uproszczonej procedury (art. 30. ust. 1. pkt. 1.).
W tym celu zmieniono punkt 2 w ust. 1 art. 29 i według znowelizowanego brzmienia – pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: „2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki”.

Według tak zredagowanego przepisu – przydomowe ganki mogą mieć dowolną wysokość (żaden przepis nie wprowadza ograniczeń ich wysokości), a powierzchnię zabudowy aż do 35 m². Warunkiem jest tylko, aby łączna liczba tych obiektów na działce nie przekraczała dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.

Ganki mogą też mieć dowolną funkcję (art. 3. pkt. 2a ustawy Prawo budowlane pozwala, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym można było wydzielić lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku).

Według uproszczonej procedury wskazanej ustawą – do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki (art. 30. ust. 2), nie jest potrzebny ani projekt budowlany, ani architekt. W sytuacji braku planu miejscowego – nie jest także potrzebna decyzja o warunkach zabudowy (ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – znowelizowała także ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zmieniła w niej art. 59. dodając ust. 2a stanowiący, że tylko obiekty wymienione w art. 29. ust. 1 pkt 1a i 2b ustawy Prawo budowlane wymagać będą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie obejmując tym obowiązkiem ganków przydomowych).

Na rysunkach zobrazowałem proces dobudowania do niewielkiego budynku mieszkalnego kolejnych przybudówek w oparciu o procedury ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianę ustawy – Prawo budowlane oraz innych ustaw.

Chodzi dokładnie o to że pierwszą część budujemy jak budynek gospodarczy lub letniskowy i żeby rozbudowywać o przydomowe ganki pierwsza część musi być przekształcona na mieszkalny, nie ma innej możliwości. Dodatkowo realny koszt prokształcenia to około 4tys złotych więc czasami lepiej budować od razu duży budynek taki jak 63m2 z projektu „Dom na start bez kredytu” https://www.budowadomusystememgospodarczym.pl/projektdomu/dom-na-start-bez-kredytu/