Rozbudowa domu na zgłoszenie

Uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wśród wielu eksperymentalnych nowinek – wprowadza pomysł, aby „przydomowe ganki” można było budować bez pozwolenia na budowę, tylko po zgłoszeniu właściwemu organowi, a więc w trybie uproszczonej procedury (art. 30. ust. 1. pkt. 1.).
W tym celu zmieniono punkt 2 w ust. 1 art. 29 i według znowelizowanego brzmienia – pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: „2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki”.

Według tak zredagowanego przepisu – przydomowe ganki mogą mieć dowolną wysokość (żaden przepis nie wprowadza ograniczeń ich wysokości), a powierzchnię zabudowy aż do 35 m². Warunkiem jest tylko, aby łączna liczba tych obiektów na działce nie przekraczała dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.

Ganki mogą też mieć dowolną funkcję (art. 3. pkt. 2a ustawy Prawo budowlane pozwala, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym można było wydzielić lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku).

Według uproszczonej procedury wskazanej ustawą – do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki (art. 30. ust. 2), nie jest potrzebny ani projekt budowlany, ani architekt. W sytuacji braku planu miejscowego – nie jest także potrzebna decyzja o warunkach zabudowy (ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – znowelizowała także ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zmieniła w niej art. 59. dodając ust. 2a stanowiący, że tylko obiekty wymienione w art. 29. ust. 1 pkt 1a i 2b ustawy Prawo budowlane wymagać będą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie obejmując tym obowiązkiem ganków przydomowych).

Na rysunkach zobrazowałem proces dobudowania do niewielkiego budynku mieszkalnego kolejnych przybudówek w oparciu o procedury ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianę ustawy – Prawo budowlane oraz innych ustaw.