1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy czyli MPZP lub WZ

W urzędzie gminy należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy. W sytuacji, gdy nasza działka nie jest objęta MPZP, występujemy wówczas o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez złożenie w urzędzie wniosku o WZ.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony urzędnik. Trwa to zwykle 14 – 30 dni.
W przypadku, gdy działka objęta jest planem zagospodarowania, wypis z miejscowego planu uzyskuje się o wiele szybciej. Często Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dostępny na stronach konkretnych urzędów.
Mając MPZP lub WZ , należy dokładnie sprawdzić wymagania planu zagospodarowania terenu dla konkretnej działki, aby mieć pewność wyboru odpowiedniego projektu pasującego do uwarunkowań działki i obowiązujących wymagań urzędowych.

2. Mapa do planów projektowych i geodeta.

Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Na tę mapę architekt adaptujący naniesie obrys planowanej inwestycji – naszego domu. Dodatkowo, zaleca się wykonanie badań geotechnicznych, sprawdzających nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.

3. Zakup gotowego projektu architektoniczno – budowlanego.

Kluczowym załącznikiem do wniosku jest projekt budowlany, który wydawany jest w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w urzędzie, drugi trafi do organu nadzoru budowlanego, pozostały egzemplarz projektu wraca do Inwestora. Jeden możemy zachować dla siebie jako kopię archiwalną, a drugi udostępniamy Kierownikowi Budowy.

Wybór odpowiedniego projektu domu to niezwykle istotna kwestia. Pamiętajmy, projekt musi pasować do wymiarów działki, wytycznych określonych przez urząd konkretnej gminy oraz spełniać nasze indywidualne wymagania.

4. Adaptacja projektu do działki.

Adaptacja (dostosowanie) projektu gotowego do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania) oraz wykonanie zmian w projekcie na życzenie inwestora przez uprawnionego architekta. Adaptacja projektu stanowi jeden z głównych etapów prowadzących do budowy domu.

Architekt sporządza na aktualnej mapie projekt zagospodarowania terenu, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (Art. 34, pkt. 3, ust. 1).

Adaptacja projektu gotowego do działki to najważniejszy etap zmierzający do pozwolenia na budowę. Zaadaptowany projekt gotowy posiada przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, czyli mapę działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, małą architekturą, projektowaną zielenią itp. Architekt również wprowadza zmiany na projekt gotowy.

5. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów.

 • energii elektrycznej,
 • gazu
 • wody
 • zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych.
  Architekt adaptujący przygotowuje dokumentację do ZUDP czyli Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez starostę. Zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,
 • warunki techniczne dostawy mediów.
  Wniosek o pozwolenie na budowę musi być złożony na formularzu urzędowym (formularze dostępne są także na stronach internetowych) w terminie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy. We wniosku należy wskazać inwestora, rodzaj inwestycji (np. dom jednorodzinny), adres miejsca budowy oraz oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny, numer działki).

Zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane, w razie spełnienia powyższych wymagań, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia błędów w złożonej dokumentacji, właściwy organ wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Po upływie tego terminu i nie usunięciu przez inwestora błędów, zostaje wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 35, pkt. 3 Ustawy – Prawo budowlane).

Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.