In: Nowy Ład 70m2 projekt0

Projekty do 70m2

Prezydent 29.10.2021 podpisał ustawę dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 w art. 29 w ust. 1:

b)     pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

a)     do 35 m²,

b)     powyżej 35 m², ale nie więcej niż 70 m², przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m

– przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m² powierzchni działki;”;